Lista aktualności Lista aktualności

Przetarg na dzierżawę Sokolniki Las etap II

Zgierz, 12-02-2018


Znak sprawy: S.2217.1.2017


OGŁOSZENIE II


Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grotniki w Zgierzu, ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100
Zgierz, tel. 0-42-716-42-59, ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę
zabudowanej nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Ozorków, obręb ewidencyjny
Sokolniki Las, działka nr 71, w miejscowości Sokolniki Las, ul. Reja 31. W skład
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia wchodzi:
- działka o pow. 5900 m2
- budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony, parterowy o powierzchni
użytkowej 90,79 m2,
- 2 budynki gospodarcze parterowe, murowane o powierzchni użytkowej 50,1 m2 i
78,3 m2,
- budynek gospodarczy parterowy, drewniany o powierzchni użytkowej 56,65 m2.
Budynek mieszkalny, wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną,
elektryczną, telefoniczną, lokalne centralne ogrzewanie oraz urządzenia: kocioł co,
szambo bezodpływowe.
Oferent zobowiązuje się, że w ciągu 120 dni od podpisania umowy dzierżawy,
dokona niezbędnych do korzystania z budynków wchodzących w skład przedmiotu
umowy, napraw tzn.:
a) Budynek nr inw. 110/40 (mieszkalny):
- Naprawa pokrycia dachowego w miejscach przecieków,
- Naprawa elementów odwodnienia dachu,
b) Budynek nr inw. 108/151:
- Naprawa pokrycia dachowego w miejscach przecieków,
- Wzmocnienie drewnianej konstrukcji nośnej dachu,
- Naprawa pęknięć ścian konstrukcyjnych,
- Naprawa pękniętego nadproża,
c) Budynek nr inw. 108/149:
- Naprawa pokrycia dachowego w miejscach przecieków,
- Naprawa słupów drewnianych
Wszelkich napraw należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Dzierżawca dokona
napraw, o których mowa wyżej na własny koszt i własnym staraniem. Wydzierżawiający nie
będzie Dzierżawcy zwracać kosztów poniesionych na wykonane naprawy, a Dzierżawca nie
będzie z tego tytułu rościł pretensji.
Dodatkowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać
w Nadleśnictwie Grotniki, tel. 0-42-716-42-59, 0-42-719-07-35 w dni robocze w godz.
800 – 1500.
Zasady składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, w terminie do dnia 28.02.2018 r. do
godz. 1200 w sekretariacie Nadleśnictwa, z adresem Nadleśnictwa i napisem
"DZIERŻAWA – SOKOLNIKI LAS, UL. REJA 31". Za datę złożenia oferty przyjmuje
się datę jej faktycznego doręczenia do sekretariatu Nadleśnictwa Grotniki.
Oferta powinna zawierać:
Imię i nazwisko oferenta (w wypadku składania oferty przez firmę-jej nazwę), adres
zamieszkania (lub adres firmy), nr telefonu kontaktowego, PESEL, NIP, kserokopię
dowodu wpłaty wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego netto, odpis z właściwego
rejestru (KRS) albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, kserokopię
nadania numeru NIP (w przypadku składania oferty przez firmę) lub aktualny
wydruk z CEiDG, KRS, GUS oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią
projektu umowy stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia i w całości
akceptuje jej treść. Wszystkie dołączone kserokopie dokumentów powinny być
potwierdzone przez oferenta "za zgodność z oryginałem".
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 900 zł (słownie złotych: dziewięćset
00/100) netto miesięcznie. Cena netto zostanie podwyższona o obowiązujący
podatek VAT.
3. Wadium należy wpłacić do dnia 28.02.2018 r. na konto bankowe BGŻ S.A. O/W
Łódź 15 2030 0045 1110 0000 0019 9170 z adnotacją „DZIERŻAWA SOKOLNIKI
LAS”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na powyższe
konto. Wadium powinno znajdować się na koncie Nadleśnictwa w dniu otwarcia
ofert do godziny 12:00. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu po
rozstrzygnięciu przetargu. W przypadku, gdy wygrywający oferent uchyli się od
podpisania umowy, wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa. Wadium wniesione
przez wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej.
4. Komisyjne, publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2018 r. o godz. 1215 w
świetlicy Nadleśnictwa Grotniki. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda
nazwiska (w wypadku firm ich nazwy) oferentów, a także informacje o oferowanej
wysokości czynszu dzierżawnego. Przetarg wygrywa osoba lub firma oferująca
najwyższą kwotę czynszu dzierżawnego. W wypadku uchylenia się od podpisania
umowy przez oferenta, który złożył ofertę z najwyższą ceną, umowa zostanie
podpisana z kolejnym oferentem, którego oferta opiewa na najwyższą kwotę.
5. Wynik wyboru oferty zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń Nadleśnictwa Grotniki, oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa.
6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany telefonicznie i
mailowo o terminie podpisania umowy.
7. Na postępowanie przetargowe oferentom nie przysługuje prawo protestu i odwołań.
8. Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli
oferenci zaoferują tę samą cenę oraz prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn.


Załączniki
1. Wzór umowy dzierżawy
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy i zaakceptowanie jej treści w całości