Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie przetargowe

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Grotniki,

ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz; tel. (42) 716-42-59, fax. (44) 719-07-36,

e-mail : grotniki@lodz.lasy.gov.pl,

Ogłasza nieograniczony przetarg  pod nazwą :

„Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2018 r ”.

 

Zn. spr. SA.234.7.2018

 

Wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń znajduje się w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część ogłoszenia.

 

Informacje o w/w przedmiotach można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu 42 716 42 59 wew.125 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 osoba do kontaktu Monika Kobierecka.

 

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż zbędnych środków trwałych w Nadleśnictwie Grotniki w 2018 r ” w terminie do 30.05.2018 do godz 9.00.

 

Oferta powinna zawierać:

-dane oferenta ( imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby),

-nazwę licytowanego środka trwałego,

-numer inwentarzowy licytowanego środka trwałego,

-oferowaną cenę netto ( do cenny netto zostanie doliczony VAT ).

Zainteresowani mogą składać na dany sprzęt czy urządzenie tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby, które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi ( najwyższymi cenami ) przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

 

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży przedmiotów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania  wymienionych w załączniku nr 2 przedmiotów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Zgierz, dn. 16.05.2018 r.


sprzedaż zbędnych środków trwałych

O G Ł O S Z E N I E

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki ogłasza przetarg nieograniczony na „zbędny środek trwały –używane telefony komórkowe"

 

Wykaz oferowanych do sprzedaży telefonów znajduje się w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną cześć ogłoszenia.

Informacje o telefonach można uzyskać w sekretariacie Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu 42 716 42 59  w dni robocze w godz. 800- 1500 osoba do kontaktu  Krzysztof Żełudziewicz.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż telefonów komórkowych" w terminie do 01.08.2017 r do godz.900.

Oferta powinna zawierać :

- dane oferenta ( imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby)

- nazwę oferowanego środka trwałego

- numer inwentarzowy oferowanego środka trwałego

- oferowaną cenę brutto

Zainteresowani mogą składać na dany telefon tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi ( najwyższymi cenami) przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.    

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży telefonów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania  telefonów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Zgierz 19.07.2017 r

 

w załączeniu: wykaz oferowanych telefonów komórkowych.

Materiały do pobrania